polityka prywatności

polityka prywatności icon

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

1. Kto przetwarza moje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa CHYŻBET Spółka z o. o. z siedzibą w Chyżnem , Chyżne 111, 34-481 Chyżne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855865, REGON: 386906572, NIP: 7352892372.

W Grupie Chyżbet Spółce z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Krzysztof Synowiec, z którym możesz skontaktować się dzwoniąc po numer telefonu 664162388, lub pisząc na adres e-mail : k.synowiec@chyzbet.pl, bądź na adres Chyżne 111, 34-481 Chyżne.

2. W jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe?

Administrator – Grupa Chyżbet Spółka z o.o. będzie przetwarzała Twoje dane w celu zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonywania obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit. c RODO) oraz w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także w celach archiwizacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

3. Jakie dane osobowe będą przetwarzane?

Administrator – Grupa Chyżbet Spółka z o.o. będzie przetwarzała Twoje dane osobowe w postaci podstawowych danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko) danych identyfikacyjnych przyznanych przez organy publiczne (PESEL, NIP), elektronicznych danych identyfikacyjnych, danych dotyczących adresu zamieszkania, nazwy i danych prowadzonej działalności gospodarczej oraz wizerunku.

4. Komu mogą zostać udostępnione moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, także kancelariom prawnym, firmom księgowym, firmom informatycznym, firmom audytorskim, firmom ubezpieczeniowym oraz operatorom pocztowym.

5. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Administrator – Grupa Chyżbet Spółka z o.o. będzie przechowywała dane osobowe uzyskane w związku z wykonywaniem umowy przez okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego do przechowywania danych osobowych wynikających z dokumentów księgowych, który obecnie wynosi 5 lat. Administrator będzie przechowywał podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego jego produktów i usług do czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu.

6. Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych przez Grupę Chyżbet Spółkę z o.o. masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) oraz masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto Administrator – Grupa Chyżbet Spółka z o.o. informuje, że przetwarzane przez nią dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

pdf icon

cennik produktów

pdf icon

katalog systemów kanalizacji

map

gdzie kupić nasze produkty